สีประจำโรงเรียน : เขียว-ขาว อักษรย่อของโรงเรียน : ว.จ.ว. คำขวัญของโรงเรียน : มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม ปรัชญาของโรงเรียน : คิดได้ ทำได้ ใช้ปัญญา คติธรรมของโรงเรียน : ปัญฺญา โลกสฺสมิ ปตฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)

ข่าวและกิจกรรม

การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม ภาคกลาง ภาคตะวันออก ระดับชาติ

วันที่ 25- 27 มกราคม 2565 นำโดยนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูกลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน และคณะครู ที่พานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม ภาคกลาง ภาคตะวันออก ระดับชาติ ณ จังหวัดราชบุรี

22 ครั้ง
ประกวดยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด

วันที่ 25 มกราคม 2566 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้เข้าร่วมการประกวดยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

21 ครั้ง
นักเรียนสายการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น สอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ทางความภาษาญี่ปุ่น JLPT ในระดับN5

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมนสิชา เปี่ยมพงศ์สานต์ นักเรียนสายการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น ชั้นม.5 ได้สอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ทางความภาษาญี่ปุ่น 日本語能力試験 Japanese Language Proficiency Test : JLPT ในระดับN5

19 ครั้ง
รับสมัครนักเรียน

กำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2566 ( เวลา 8.30 - 16.00 น.) วันสมัครเรียนให้เตรียมเอกสารให้ครบดังต่อไปนี้ 1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน, บิดา และมารดา 2. สูติบัตร (ใบเกิด) 3. สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียน ปพ.1 หรือ หนังสือรับรองเกรดเฉลี่ย และการเป็นนักเรียน ปพ.7 4. รูปถ่ายชุดนักเรียนนิ้วครึ่ง จำนวน 3 รูป ( ติดใบสมัคร, ติดบัตรประจำตัวผู้สมัคร และติดใบมอบตัว )

36 ครั้ง
ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 70

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566 ร่วมส่งแรงใจและแรงเชียร์ให้ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยาด้วยนะคะ

20 ครั้ง
กิจกรรม Open House “เปิดบ้านนวัตกรรม สู่การสร้างสรรค์ วังจันทร์วิทยา”

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Open House “เปิดบ้านนวัตกรรม สู่การสร้างสรรค์ วังจันทร์วิทยา” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และเกิดประสบการณ์ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนเป็น... ดูเพิ่มเติม

24 ครั้ง
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อหาเงินสมทบงบประมาณในการสร้างเรือนพักนอนนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวิเชียร แสงวงศ์กิจ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดระยอง นายทศพล บวรโมทย์ นายอำเภอวังจันทร์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน สมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีพระครูพระเทพสิทธิเวที เจ้าอาวาสวัดเนินพระ เจ้าคณะจังหวัดระยองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ หอประชุมโรงเรียนวังจันทร์วิทยา โดยยอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ ได้รับเงินบริจาคเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,036,490.81 บาท (ยอด ณ วันที่ 17 มกราคม 2566) ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน กัลยาณมิตร ผู้มีจิตศรัทธา ศิษย์เก่า และผู้ปกครองทุกคนที่ร่วมทำบุญกับทางโรงเรียนมา ณ โอกาสนี้

16 ครั้ง
เทศกาลตรุษจีนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

20 ครั้ง
วันครู "คุรุปูชนีย์"

วันที่ 16 มกราคม 2566 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา นำโดย นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมวันครู "คุรุปูชนีย์" ประจำปี 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

17 ครั้ง

วันที่ 14-15 มกราคม 2566 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล "ผ้าป่าสามัคคี 65" เพื่อหาเงินสมทบงบประมาณในการสร้างเรือนพักนอนนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

20 ครั้ง
รางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข"

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ขอแสดงความยินดี กับครูกิตติพิชญ์ มั่งสุข ตำแหน่ง ครู ได้รับรางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และเป็นผู้ได้ทำโครงการครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิด - 19

19 ครั้ง
รางวัล "ครูดีในดวงใจ"

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ขอแสดงความยินดี กับครูที่ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ระดับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง พ.ศ. 2566

24 ครั้ง

OBEC news

OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news

ข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ผลงานรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการ โรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ผู้จัดทำ: นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
แบบรายงานประวัติและผลงานเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น "ระดับประเทศ" ผู้จัดทำ: นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
แบบรายงานประวัติและผลงาน รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ผู้จัดทำ: นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
ชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้จัดทำ: นางสาวเขมจิรัฎฐ์ ภัทร์จิโรจน์กุล
ระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ระบบสารสนเทศ ระดับชั้น ม.5 ผู้จัดทำ: นางสาวเยาวภา เอี่ยมกำแพง
ปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้จัดทำ: ดร.ภิรมย์ ลี้กุล
สื่อนวัตกรรม Together เรื่อง ลิพิด เคมี ม.6 ผู้จัดทำ: นางสาวศิริกมล บุญสนอง
การพัฒนา ศักยภาพผู้เรียน แบบบูรณาการ ผู้จัดทำ: นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
สื่อมัลติมีเดียวิชาภาษาจีนจากเว็บแอพพลิเคชั่น Powtoon สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้จัดทำ: นางสาวพิชญาดา สิงหเลิศ
การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อระบบบริหารจัดการชั้นเรียนแบบ One stop service ผู้จัดทำ: นายพสิษฐ์ธน พรมแดง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง