สีประจำโรงเรียน : เขียว-ขาว อักษรย่อของโรงเรียน : ว.จ.ว. คำขวัญของโรงเรียน : มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม ปรัชญาของโรงเรียน : คิดได้ ทำได้ ใช้ปัญญา คติธรรมของโรงเรียน : ปัญฺญา โลกสฺสมิ ปตฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
  ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
  ระบบสารสนเทศ
  EMIS Data
  บุคลากร
  คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
  คณะกรรมการศิษย์เก่า
  ศูนย์ICTโรงเรียนในฝัน
  Enlish Web
  โครงการสถานศึกษาสีขาวฯ
  ระบบรายงานการเยี่ยมบ้าน นร.
  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  ติดต่อโรงเรียน
  สมัครเรียนออนไลน์
สารสนเทศวิชาการ
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  สังคมฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ภาษาต่างประเทศ
  งานนิเทศ
  งานประกัน
  งานวิจัย
  งานห้องสมุด
  --
วารสารแสงจันทร์
   

- ปีที่ 32 ฉบับที่ 43


วารสารแสงจันทร์ฉบับอื่นๆ

ข้อมูลเผยแพร่(ว.จ.ว.)
  ครูมืออาชีพ 2018
  การบริหารจัดการ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างมีคุณภาพ
โดยใช้ 7-Eleven model
  เขียว-ขาว โมเดล
  การนิเทศแบบวังจันทร์
  นักเรียนพระราชทาน'53
  การประเมินตนเอง(SAR)
- ปี 2556
- ปี 2557
- ปี 2558
- ปี 2559
- ปี 2560
  รายการ Dr.TV (ว.จ.ว.)
  แบบรายงานการผลิตสื่อฯ
  บัญชีสื่อ-นวัตกรรมฯ
-ภาคเรียนที่ 1/2557
-ภาคเรียนที่ 2/2557
-ภาคเรียนที่ 1/2558
  แหล่งเรียนรู้ ร.ร.
ค้นหาข้อมูล
แจ้งเรื่องร้องเรียน
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
     
เรื่องเล่า...ชาววังจันทร์
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน <<ดูรูปทั้งหมดคลิกที่นี่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
โรงเรียนสุจริต
  ภาพรวมโครงการ
  โครงการโรงเรียนสุจริต
  ภาพการอบรม
  เว็บไซต์โรงเรียนสุจริต
ร.ร.เศรษฐกิจพอเพียง
  แผนการจัดการเรียนรู้
บูรณาการ ปศพพ.
  ข้อมูลการประเมิน
    -นำเสนอเศรษฐกิจพอเพียง
    -แผ่นพับ
  แผนการจัดการเรียนรู้
  แหล่งการเรียนรู้
  วีดีทัศน์
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เว็บไซต์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
วีดีโอ ว.จ.ว.
  รายการบ่ายนี้มีคำตอบ
  กีฬาสี ปีการศึกษา 2555
  ค่ายลูกเสือ ม.3(2554)
  กีฬาสี ปีการศึกษา 2554
  คอนเสิร์ตBang school tour
  คอนเสิร์ตHappy time 54
  กีฬาสี ปีการศึกษา 2553
  แข่งขันหุ่นยนต์ 53
  คอนเสิร์ตHappy time 53
เมนูบริการ
  ขอใช้ห้องโสตฯ
    - ดูปฏิทินการใช้ห้องโสตฯ
  บทเรียนออนไลน์
  สมาคมศิษย์เก่า
    - ลงชื่อศิษย์เก่า
    - รายชื่อศิษย์เก่า
  แบบประเมินความพึงพอใจ
  ระบบ OSS (สำหรับนักเรียน)
เอกสารที่น่าสนใจ
  คู่มือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3
  การกำหนดให้ใช้เครื่องหมาย
ตำแหน่งของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

(ภาพประกอบ)
  หลักเกณฑ์และวิธีการ
สั่งให้ครูฯออกจากข้าราชการฯ
  กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ สั่งให้ครูฯออกจากข้าราชการฯ
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ประสิทธิภาพฯ ของครูฯ
  คู่มือการดำเนินการทางวินัยครูฯ
  กฎ ก.ค.การสั่งพักราชการฯ
Download
  แบบประเมินSDQ
  แบบคำขอใช้ห้องประชุม
- บุคลากรของโรงเรียน
- บุคคลภายนอก
  แบบขอตัดสติ๊กเกอร์
  แบบ รร.1(ขอเครื่องราชฯ)
  แบบเอกสาร
  โปรแกรม B-index
     
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน
ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom) การเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล สสวท โครงการทรูปลูกปัญญา
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
คุรุสภา เว็บไซต์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา เลขที่ 316 ม.1 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โทรศัพท์ 038-666-188 Fax. 038-666-247
..
Webmaster : admin@wangchan.ac.th Last Update : 29 Sep 2020