สีประจำโรงเรียน : เขียว-ขาว อักษรย่อของโรงเรียน : ว.จ.ว. คำขวัญของโรงเรียน : มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม ปรัชญาของโรงเรียน : คิดได้ ทำได้ ใช้ปัญญา คติธรรมของโรงเรียน : ปัญฺญา โลกสฺสมิ ปตฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)

ข่าวและกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2566

วันที่ 2-3 มีนาคม 2566 กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แนะแนวทางทิศทางการจัดทำโครงการให้สอดคล้องและตรงตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวังจันทร์วิทยา และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

53 ครั้ง

โอกาสดีๆ ในช่วงปิดเทอมนี้!!! กิจกรรมดีๆ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา และนักเรียนที่สนใจ

28 ครั้ง
ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับข้าราชการและลูกจ้างในอำเภอวังจันทร์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลทหารผ่านศึกร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1-2 ได้มีการบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับข้าราชการและลูกจ้างในอำเภอวังจันทร์ ณ หอประชุม โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

30 ครั้ง
ค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากนางสมัชญา ผุดผ่อง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย เสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาได้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

31 ครั้ง

เปิดรับสมัครนักเรียน สาขาเกษตรนวัต ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1-15 มีนาคม 2566

41 ครั้ง
ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 (รักษามาตรฐานระดับเพชร)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 (รักษามาตรฐานระดับเพชร) โดยมีนายทวีวัฒน์ เบญจมาศ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการและนักเรียนแกนนำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ร่วมตอบข้อซักถามพร้อมทั้งร่วมการประเมินในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากนายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานการประเมิน และมีดร.ทวีศักดิ์ เจริญเตีย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา และนางสุนีย์ แก้วอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

29 ครั้ง
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาได้จัดกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวาระจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยได้รับเกียรติจากนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

31 ครั้ง
ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมการยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมการยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023 โดยมี ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา เป็นประธานในงาน โรงเรียนวังจันทร์วิทยา โดยนางสมัชญา ผุดผ่อง และ นางสาวเขมจิรัฎฐ์ ภัทร์จิโรจน์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ให้นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดระยอง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

30 ครั้ง

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ด้านกีฬาวอลเลย์บอลหญิง) ประจำปีการศึกษา 2566

36 ครั้ง
ตำรวจภูธรวังจันทร์ ให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้ถึงปัญหาของพิษภัยยาเสพติด และรู้จักการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายทวีวัฒน์ เบญจมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับ พ.ต.อ. ณฐพล หอมจันทร์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้ถึงปัญหาของพิษภัยยาเสพติด และรู้จักการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา ณ หอประชุม โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

29 ครั้ง

วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2566 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้ดำเนินการประเมินชุมนุม โดยมีผู้บริหารและคณะครูได้ร่วมประเมินชุมนุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ ฝึกความรับผิดชอบ รู้จักการแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม และสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ณ หอประชุมโรงอาหาร โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

31 ครั้ง
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2566

32 ครั้ง

OBEC news

OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news

ข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ผลงานรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการ โรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ผู้จัดทำ: นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
แบบรายงานประวัติและผลงานเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น "ระดับประเทศ" ผู้จัดทำ: นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
แบบรายงานประวัติและผลงาน รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ผู้จัดทำ: นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
ชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้จัดทำ: นางสาวเขมจิรัฎฐ์ ภัทร์จิโรจน์กุล
ระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ระบบสารสนเทศ ระดับชั้น ม.5 ผู้จัดทำ: นางสาวเยาวภา เอี่ยมกำแพง
ปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้จัดทำ: ดร.ภิรมย์ ลี้กุล
สื่อนวัตกรรม Together เรื่อง ลิพิด เคมี ม.6 ผู้จัดทำ: นางสาวศิริกมล บุญสนอง
การพัฒนา ศักยภาพผู้เรียน แบบบูรณาการ ผู้จัดทำ: นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
สื่อมัลติมีเดียวิชาภาษาจีนจากเว็บแอพพลิเคชั่น Powtoon สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้จัดทำ: นางสาวพิชญาดา สิงหเลิศ
การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อระบบบริหารจัดการชั้นเรียนแบบ One stop service ผู้จัดทำ: นายพสิษฐ์ธน พรมแดง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง