ตำรวจภูธรวังจันทร์ ให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้ถึงปัญหาของพิษภัยยาเสพติด และรู้จักการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา


อ่านแล้ว : 29 ครั้ง