ประวัติโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา เดิมสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนวังจันทร์วิทยาก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2523 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ วังจันทร์ แบบสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มเปิดการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปี การศึกษา 2523 โดยมี ก านันธวัชชัย ยืนหยัดชัย บริจาคที่ดินจ านวน 40 ไร่ 43.4 ตารางวา เริ่มแรกอาศัยเรียนที่ที่พักสงฆ์ชุมแสง โดยมีพระส าอางค์ พุทธสโร เจ้าอาวาส ในขณะนั้นช่วยอุปการะ สถานที่เรียน มีนายอุทัย รัตนพงศ์ เป็นครูใหญ่ คนแรกและเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2532

Image Image

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้เปลี่ยนมาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยองเขต 2 และเมื่อปี พ.ศ. 2553 ได้เปลี่ยนมา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เมื่อนับอายุจนถึงปัจจุบันนี้ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา มีอายุรวม 39 ปี

เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

- ต าบลวังจันทร์
- ต าบลชุมแสง
- ต าบลป่ายุบใน
- ต าบลพลงตาเอี่ยม