สีประจำโรงเรียน : เขียว-ขาว อักษรย่อของโรงเรียน : ว.จ.ว. คำขวัญของโรงเรียน : มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม ปรัชญาของโรงเรียน : คิดได้ ทำได้ ใช้ปัญญา คติธรรมของโรงเรียน : ปัญฺญา โลกสฺสมิ ปตฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
  ข้อมูลพื้นฐาน
  EMIS Data
  บุคลากร
  เกียรติประวัติของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
  คณะกรรมการศิษย์เก่า
  ศูนย์ICTโรงเรียนในฝัน
  Enlish Web
  ติดต่อโรงเรียน
สารสนเทศวิชาการ
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาสาสตร์
  สังคมฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ภาษาต่างประเทศ
  งานนิเทศ
  งานประกัน
  งานวิจัย
  งานห้องสมุด
  --
งานสารสนเทศโรงเรียน
  วารสารแสงจันทร์
- ปีที่ 29 ฉบับที่ 37

-
ปีที่ 28 ฉบับที่ 36
- ปีที่ 28 ฉบับที่ 35
- ปี
ที่ 27 ฉบับที่ 34
-
ปีที่ 27 ฉบับที่ 33
  รายงานผลการดำเนินงาน
-งานสารสนเทศ 2/2557
-งานสารสนเทศ 1/2558
-งานสารสนเทศ 1/2559
ข้อมูลเผยแพร่(ว.จ.ว.)
  เขียว-ขาว โมเดล
  การนิเทศแบบวังจันทร์
  นักเรียนพระราชทาน'53
  การประเมินตนเอง(SAR)
-ปี 2553
-ปี 2556
-ปี 2557
-ปี 2558
  จำนวนนักเรียน10มิ.ย.54
  สรุป น.ร.การเรียนต่อ 55
  รายการ Dr.TV (ว.จ.ว.)
  แบบรายงานการผลิตสื่อฯ
  บัญชีสื่อ-นวัตกรรมฯ
-ภาคเรียนที่ 1/2553
-ภาคเรียนที่ 1/2557
-ภาคเรียนที่ 2/2557
-ภาคเรียนที่ 1/2558
  แหล่งเรียนรู้ ร.ร.
ค้นหาข้อมูล
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน <<ดูรูปทั้งหมดคลิกที่นี่
เรื่องเล่า...ชาววังจันทร์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
โรงเรียนสุจริต
  ภาพรวมโครงการ
  โครงการโรงเรียนสุจริต
  ภาพการอบรม
  เว็บไซต์โรงเรียนสุจริต
ร.ร.เศรษฐกิจพอเพียง
  แผนการจัดการเรียนรู้
บูรณาการ ปศพพ.
  ข้อมูลการประเมิน
    -นำเสนอเศรษฐกิจพอเพียง
    -แผ่นพับ
  แผนการจัดการเรียนรู้
  แหล่งการเรียนรู้
  วีดีทัศน์
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เว็บไซต์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
วีดีโอ ว.จ.ว.
  รายการบ่ายนี้มีคำตอบ
  กีฬาสี ปีการศึกษา 2555
  ค่ายลูกเสือ ม.3(2554)
  กีฬาสี ปีการศึกษา 2554
  คอนเสิร์ตBang school tour
  คอนเสิร์ตHappy time 54
  กีฬาสี ปีการศึกษา 2553
  แข่งขันหุ่นยนต์ 53
  คอนเสิร์ตHappy time 53
เมนูบริการ
  ขอใช้ห้องโสตฯ
    - ดูข้อมูลการขอใช้
  บทเรียนออนไลน์
  สมาคมศิษย์เก่า
    - ลงชื่อศิษย์เก่า
    - รายชื่อศิษย์เก่า
เอกสารที่น่าสนใจ
  คู่มือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3
  การกำหนดให้ใช้เครื่องหมาย
ตำแหน่งของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

(ภาพประกอบ)
  หลักเกณฑ์และวิธีการ
สั่งให้ครูฯออกจากข้าราชการฯ
  กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ สั่งให้ครูฯออกจากข้าราชการฯ
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ประสิทธิภาพฯ ของครูฯ
  คู่มือการดำเนินการทางวินัยครูฯ
  กฎ ก.ค.การสั่งพักราชการฯ
Download
  แบบประเมินSDQ 58
  --
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
คุรุสภา เว็บไซต์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 
เลขที่ 316 ม.1 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โทรศัพท์ 038-666-188 Fax. 038-666-247
..
Webmaster : admin@wangchan.ac.th Last Update : 23 August 2017