บุคลากรการงานอาชีพ
นายกิตติพิชญ์  มั่งสุข
นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวกรองทิพย์   เพียรพิจิตร
นางสาวกรองทิพย์ เพียรพิจิตร
ครู คศ.3
นายเอกพจน์  พึ่งโต
นายเอกพจน์ พึ่งโต
ครูผู้ช่วย
นางสาวกนิษฐา โสทะ
นางสาวกนิษฐา โสทะ
ครูผู้ช่วย