บุคลากรคณิตศาสตร์
นางสมจิตต์  มาฆะสิทธิ์
นางสมจิตต์ มาฆะสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวธีรณี  ติยะศิริ
นางสาวธีรณี ติยะศิริ
ครู คศ.3
นางพิชญามณฑน์ วัฒนธัชพงศ์
นางพิชญามณฑน์ วัฒนธัชพงศ์
ครู คศ.3
นายณรงค์ฤทธิ์  สมนึก
นายณรงค์ฤทธิ์ สมนึก
ครู คศ.3
นางสาวศศิธร โมลา
นางสาวศศิธร โมลา
ครู คศ.1
นางสาวเครือวัลย์ ราชวิชิต
นางสาวเครือวัลย์ ราชวิชิต
ครู คศ.1
นายศตพล วรไชย
นายศตพล วรไชย
ครู คศ.1
นางสาวเกียรติสุดา สรรเสริญ
นางสาวเกียรติสุดา สรรเสริญ
ครู คศ.1
นายวิกรานต์ ไพบูลย์กษาปน์
นายวิกรานต์ ไพบูลย์กษาปน์
ครู คศ.1
นางสาวนุชนาถ พานคำ
นางสาวนุชนาถ พานคำ
ครูผู้ช่วย
นางสาวชลันดา มาฆะสิทธิ์
นางสาวชลันดา มาฆะสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง