บุคลากรนักการภารโรง
นางสาวจรัญญา  ปานเดช
นางสาวจรัญญา ปานเดช
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
นางสาวประทุมพร  สินสมุทร
นางสาวประทุมพร สินสมุทร
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
นางสาวอำพร  ปลดปลิด
นางสาวอำพร ปลดปลิด
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
นายหัด  รุ่งเรือง
นายหัด รุ่งเรือง
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
นายสมชาย  หวังกาย
นายสมชาย หวังกาย
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
นายกฤษฎา  บุญยั่งยืน
นายกฤษฎา บุญยั่งยืน
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
นายชานนท์  มงคลธรรม
นายชานนท์ มงคลธรรม
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน