บุคลากรภาษาต่างประเทศ
นางสาวผุสดี  ผาสุขยืด
นางสาวผุสดี ผาสุขยืด
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางเอกอนงค์   ลี้กุล
นางเอกอนงค์ ลี้กุล
ครู คศ.3
นางกนกวรรณ  เสือศิริ
นางกนกวรรณ เสือศิริ
ครู คศ.3
นายกิจจา  กสิกรรม
นายกิจจา กสิกรรม
ครู คศ.2
นางสาวอินทุกานต์ ประชุมชน
นางสาวอินทุกานต์ ประชุมชน
ครู คศ.1
นางสาวพิชญาดา สิงหเลิศ
นางสาวพิชญาดา สิงหเลิศ
ครู คศ.1
นางสาวหฤทัย ใจดี
นางสาวหฤทัย ใจดี
ครู คศ.1
นางสาวธนณัน แจ้งศรีสุข
นางสาวธนณัน แจ้งศรีสุข
ครู คศ.1
นางสาวณัฐพร พุ่มจันทร์
นางสาวณัฐพร พุ่มจันทร์
ครู คศ.1
นางสาวจรัสนภา นามโคตร
นางสาวจรัสนภา นามโคตร
ครู คศ.1
นางสาวภาวณี ชุติกาญจนกุล
นางสาวภาวณี ชุติกาญจนกุล
ครูผู้ช่วย
นางสาวปภาภัทร อาจวิชัย
นางสาวปภาภัทร อาจวิชัย
ครูผู้ช่วย
นางสาวแสงจันทร์ สุนนท์นาม
นางสาวแสงจันทร์ สุนนท์นาม
ครูผู้ช่วย
นางสาวกนกวรรณ  ใจภักดี
นางสาวกนกวรรณ ใจภักดี
พนักงานราชการ