บุคลากรภาษาไทย
นายปุญญพัฒน์   เกตุไทย
นายปุญญพัฒน์ เกตุไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางอาภรณ์    โสมสอน
นางอาภรณ์ โสมสอน
ครู คศ.3
นางสุวรรณา   วงศ์นาค
นางสุวรรณา วงศ์นาค
ครู คศ.3
นางสาวปราณี   ขันที
นางสาวปราณี ขันที
ครู คศ.2
นางสาวกรรณิการ์    ดาวธง
นางสาวกรรณิการ์ ดาวธง
ครู คศ.2
นางพิมพ์ภาสิริ  สายพนัส
นางพิมพ์ภาสิริ สายพนัส
ครู คศ.2
นางสาวเบญจรัตน์  บุญประเสริฐ
นางสาวเบญจรัตน์ บุญประเสริฐ
ครู คศ.1
นางสาวธมลวรรณ วุฒิมาก
นางสาวธมลวรรณ วุฒิมาก
ครู คศ.1
นางสาววราลี  สัตบุตร
นางสาววราลี สัตบุตร
ครู คศ.1