บุคลากร



วิทย์และเทคโนฯ
นางรัชนี   หนูน้อย
นางรัชนี หนูน้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางวิจิตต์  สุทธิ
นางวิจิตต์ สุทธิ
ครู คศ.3
นางยุภาวดี วัฒนธัชพงศ์
นางยุภาวดี วัฒนธัชพงศ์
ครู คศ.3
นางสมฤดี  ธนโชติกฤตชัย
นางสมฤดี ธนโชติกฤตชัย
ครู คศ.3
นางสาวอรนุช แซ่ตั้ง
นางสาวอรนุช แซ่ตั้ง
ครู คศ.2
นางสาวศิริลักษ์   วังทอง
นางสาวศิริลักษ์ วังทอง
ครู คศ.2
นางสาวกมลชนก อาทรกิจวัฒน์
นางสาวกมลชนก อาทรกิจวัฒน์
ครู คศ.2
นางณัฐชนาภัทธ  เจียมศิริ
นางณัฐชนาภัทธ เจียมศิริ
ครู คศ.2
นางสาวศิริกมล บุญสนอง
นางสาวศิริกมล บุญสนอง
ครู คศ.1
นางสาวธันยาภรณ์ จุลศักดิ์
นางสาวธันยาภรณ์ จุลศักดิ์
ครู คศ.1
นายญาณินทร์ พวานุวงค์
นายญาณินทร์ พวานุวงค์
ครู คศ.1
นางสาวณิชมน พยัคฆ์สนธิ์
นางสาวณิชมน พยัคฆ์สนธิ์
ครู คศ.1
นางสาวโกมลชนก สีชาวนา
นางสาวโกมลชนก สีชาวนา
ครูผู้ช่วย
นางสาวฟ้า มะโฮงชัย
นางสาวฟ้า มะโฮงชัย
ครูผู้ช่วย
นางสาวนพรัตน์ ปัญจเมธีสกุล
นางสาวนพรัตน์ ปัญจเมธีสกุล
ครูผู้ช่วย
นางสาวมาณี คุสิตา
นางสาวมาณี คุสิตา
ครู คศ.3
นางสาวเยาวภา เอี่ยมกำแพง
นางสาวเยาวภา เอี่ยมกำแพง
ครู คศ.2
นางสาวมัสยา ลืนภูเขียว
นางสาวมัสยา ลืนภูเขียว
ครู คศ.2
นายพสิษฐ์ธน พรมแดง
นายพสิษฐ์ธน พรมแดง
ครู คศ.1
นางสุดารัตน์ กุลสวัสดิ์
นางสุดารัตน์ กุลสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวณัฐกานต์ จงธรรมมา
นางสาวณัฐกานต์ จงธรรมมา
ครูอัตราจ้าง