บุคลากรศิลปะ
นางสาวลัดดาวัลย์  บ่อคุ้ม
นางสาวลัดดาวัลย์ บ่อคุ้ม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายวิริยะ  สมสุภาพ
นายวิริยะ สมสุภาพ
ครู คศ.1
นายวันชาติ บูรณัติ
นายวันชาติ บูรณัติ
ครูผู้ช่วย
นายมานะ  พิมพ์ชัย
นายมานะ พิมพ์ชัย
ครูผู้ช่วย