บุคลากรสังคมศึกษาฯ
นางสาวสุนารี  ปาลกะวงษ์ ฯ
นางสาวสุนารี ปาลกะวงษ์ ฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายวิทยา รัตนอร่าม
นายวิทยา รัตนอร่าม
ครู คศ.3
นางสาวรุ่งทิพย์ ยุ่นประยงค์
นางสาวรุ่งทิพย์ ยุ่นประยงค์
ครู คศ.1
นางสาวเมวิการ์ เกตุนอก
นางสาวเมวิการ์ เกตุนอก
ครู คศ.1
นางศศิธร ทุ่มกระโทก
นางศศิธร ทุ่มกระโทก
ครู คศ.1
นายอนุชา ฉันงูเหลือม
นายอนุชา ฉันงูเหลือม
ครู คศ.1
นางพิชวรรณ สังข์สาลี
นางพิชวรรณ สังข์สาลี
ครู คศ.1
นางสาววาสินี คงนมนาน
นางสาววาสินี คงนมนาน
ครูผู้ช่วย
นางสาวกนกลักษณ์ เหมือนมาศ
นางสาวกนกลักษณ์ เหมือนมาศ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวธัญลักษณ์ จันทรมาก
นางสาวธัญลักษณ์ จันทรมาก
ครูอัตราจ้าง
นางสาวอุไรวรรณ มงคลมาลี
นางสาวอุไรวรรณ มงคลมาลี
ครูอัตราจ้าง
นางสาวกัลวรัตน์ เชื้อเอี่ยม
นางสาวกัลวรัตน์ เชื้อเอี่ยม
ครูอัตราจ้าง