บุคลากรสุขศึกษาฯ
นางสาววราพัณณ์  สัมมาพิสิทธิ์
นางสาววราพัณณ์ สัมมาพิสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ว่าที่ ร.ต.หญิงจิราภา   เชื้อเอี่ยม
ว่าที่ ร.ต.หญิงจิราภา เชื้อเอี่ยม
ครู คศ.3
นายชัชนาถ   ฉายาชวลิต
นายชัชนาถ ฉายาชวลิต
ครู คศ.2
นายทรงฤทธิ์  อามาตย์มนตรี
นายทรงฤทธิ์ อามาตย์มนตรี
ครู คศ.1
นายวีรศักดิ์  ปกป้อง
นายวีรศักดิ์ ปกป้อง
ครู คศ.1
นายรุจน์  ลี้กุล
นายรุจน์ ลี้กุล
ครูอัตราจ้าง