ชื่อ : ดร.ภิรมย์ ลี้กุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา :
ตำแหน่งเลขที่ :
เริ่มรับราชการ :
โรงเรียน : วังจันทร์วิทยา
วันเกิด :
สังกัด : สพม. เขต 18
กรม : สำนักงานเคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน :
ประวัติการศึกษา :
คุณวุฒิ
สาขา
ปี พ.ศ. ที่ได้รับ
สถานศึกษา
   
 
   
 
   
 
ประวัติการรับราชการ :
วัน เดือน ปี
ตำแหน่ง
สังกัด
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ประสบการณ์การฝึกอบรม :
เรื่อง
วัน เดือน ปี
สถานที่
     
     
     
     
     
     
     
ผลงานดีเด่น/ผลงานที่ภาคภูมิใจ :
1.
2.
3.