ชื่อ : ดร.ภิรมย์ ลี้กุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษา
เริ่มรับราชการ : 7 กันยายน 2527
โรงเรียน : วังจันทร์วิทยา
สังกัด : สพม. เขต 18
กรม : สำนักงานเคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก(ท.ช.)
ประวัติการศึกษา :
คุณวุฒิ
สาขา
ปี พ.ศ. ที่ได้รับ
สถานศึกษา
ปริญญาตรี สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ปริญญาเอก การบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการรับราชการ :
วัน เดือน ปี
ตำแหน่ง
2545 - 2547  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
2547 - 2549 รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
2549 – 2550 รองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
2550   - 2552 ผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองม่วง อำเภอวังจันทร์  จังหวัด
2552   - 2554 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองม่วง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
2554   - 2557 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี
2557   - 2559

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

2559 -  ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง