ว่าที่ร้อยตรีประชา พรชัยกุล
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
และกลุ่มงานงบประมาณและงานบุคคล
นางสมัชญา พิพัฒฐาดร
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิชาการ