นายปุญญพัฒน์ เกตุไทย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
     
นางอาภรณ์ โสมสอน
ครู คศ.3
นางสุวรรณา วงศ์นาค
ครู คศ.3
นางสาวปราณี ขันที
ครู คศ.2
     
นางพิมพ์ภาสิริ สายพนัส
ครู คศ.2
นางสาวกรรณิการ์ ดาวธง
ครู คศ.2
นางสาวเบญจรัตน์ บุญประเสิฐ
ครู คศ.1
     
นางสาวธมลวรรณ วุฒิมาก
ครู คศ.1
นางสาววราลี สัตบุตร
ครู ครูผู้ช่วย