นายปุญญพัฒน์ เกตุไทย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
     
นางอาภรณ์ โสมสอน
ครู คศ.3
นางสุวรรณา วงศ์นาค
ครู คศ.3
นางสาวปราณี ขันที
ครู คศ.2
     
นางพิมพ์ภาสิริ สายพนัส
ครู คศ.2
นางสาวเบญจรัตน์ บุญประเสิฐ
ครู คศ.1
นางสาวกรรณิการ์ ดาวธง
ครู คศ.1
     
นางสาวธมลวรรณ วุฒิมาก
ครู ครูผู้ช่วย
นางสาววราลี สัตบุตร
ครู ครูผู้ช่วย