นางปราณี วิโณทพรรษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
     
นายวิทยา รัตนอร่าม
ครู คศ.3
นางสาวอังครัตน์ วงษ์สวรรค์
ครู คศ.3
นางปราณี วิโณทพรรษ์
ครู คศ.3
     
นางสาวสุนารี ปาลกวงษ์ ณ อยุธยา
ครู คศ.3
นางสาวเมวิการ์ เกตุนอก
ครู คศ.1
นางสาวรุ่งทิพย์ ยุ่นประยงค์
ครู คศ.1
     
นางสาวศศิธร โมลา
ครู คศ.1
นายอนุชา ฉันงูเหลือม
ครูผู้ช่วย
นางสาวพิชวรรณ ร่วมกล้า
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุคีรินทร์ แก่นนอก
ครูผู้ช่วย
นางสาวเกษมณี เหมือนมาศ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวธัญลักษณ์ จันทรมาก
ครูอัตราจ้าง
นางสาวอุไรวรรณ มงคลมาลี
ครูอัตราจ้าง