นางปราณี วิโณทพรรษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
     
นายวิทยา รัตนอร่าม
ครู คศ.3
นางสาวอังครัตน์ วงษ์สวรรค์
ครู คศ.3
นายภัทรวุฒิ กันศิริ
ครู คศ.3
     
นางสาวสุนารี ปาลกวงษ์ ณ อยุธยา
ครู คศ.3
นางสาวเมวิการ์ เกตุนอก
ครู คศ.1
นางสาวรุ่งทิพย์ ยุ่นประยงค์
ครู คศ.1
     
นางสาวสุคีรินทร์ แก่นนอก
ครู คศ.1
นายอนุชา ฉันงูเหลือม
ครูผู้ช่วย
นางสาวพิชวรรณ ร่วมกล้า
ครูผู้ช่วย
นางสาวอุไรวรรณ มงคลมาลี
ครูผู้ช่วย
นางสาวเกษมณี เหมือนมาศ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวธัญลักษณ์ จันทรมาก
ครูอัตราจ้าง