นางรัชนี หนูน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
     
นางวิจิตต์ สุทธิ
ครู คศ.3
นางยุภาวดี วัฒนธัชพงศ์์
ครู คศ.2
นางสาวอรนุช แซ่ตั้ง
ครู คศ.2
     
นางสมฤดี เจียรวรานนท์
ครู คศ.2
นางสาวศิริลักษณ์ วังทอง
ครู คศ.1
นางสาวกมลชนก อาทรกิจวัฒน์
ครู คศ.1
     
นายจิรพล คำต่อตั้ง
ครู คศ.2
นางสาวธันยาภรณ์ จุลศักดิ์
ครู คศ.1
นายอนุชา สุขปีรดา
ครูผู้ช่วย
     
นางสาวณัฐชนาภัทร ดังก้อง
ครู คศ.1
นางสาวศิริกมล บุญสนอง
ครู คศ.1
นางสาววิกัติรัชต์ แก้วอามาตย์
พนักงานราชการ
     
นายญาณินทร์ พวานุวงค์
ครูผู้ช่วย
นางสาวณิชมน พยัคฆ์สนธิ์
ครูผู้ช่วย