นางรัชนี หนูน้อย
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
     
     
นายคมสัน โพธิ์ทอง
ครู คศ.1
     
นางรุจิรา ดินโคกสูง
ครู คศ.1
     
นางสาวศิริกมล บุญสนอง
ครูผู้ช่วย
นางสาววิกัติรัชต์ แก้วอามาตย์
ครูอัตราจ้าง
     
นางสาวทิพย์นัฐฐา เจริญเมือง
ครูอัตราจ้าง