นางรัชนี หนูน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
     
นางวิจิตต์ สุทธิ
ครู คศ.3
นางยุภาวดี วัฒนธัชพงศ์์
ครู คศ.2
นางสาวอรนุช แซ่ตั้ง
ครู คศ.2
     
นางสมฤดี เจียรวรานนท์
ครู คศ.2
นางสาวศิริลักษณ์ วังทอง
ครู คศ.1
นางสาวกมลชนก อาทรกิจวัฒน์
ครู คศ.1
     
นางสาวศิริกมล บุญสนอง
ครู คศ.1
นางสาวธันยาภรณ์ จุลศักดิ์
ครู คศ.1
นางสาวณัฐชนาภัทร ดังก้อง
ครู คศ.1
     
นางสาวณิชมน พยัคฆ์สนธิ์
ครูผู้ช่วย
นายอนุชา สุขปีรดา
ครูผู้ช่วย
นายญาณินทร์ พวานุวงค์
ครูผู้ช่วย
     
นางสาววิกัติรัชต์ แก้วอามาตย์
พนักงานราชการ