นางสาวธีรณี ติยศิริ
ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
     
     
นางณัชชาวีร์ หาญณรงค์
ครู คศ.1

นางสาววรรณา สิทธิเดช
ครู คศ.1

     
นายศราวุธ รัตนะ
ครูผู้ช่วย
นางสาวศศิธร โมลา
ครูผู้ช่วย
นางสาวเครือวัลย์ ราชวิชิต
ครูผู้ช่วย
     

นางสาวอังคณา ภู่มณี
ครูอัตราจ้าง