นางสมจิตต์ มาฆะสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
     
นายณรงค์ฤทธิ์ สมนึก
ครู คศ.3
นางพิชญามณฑน์ วัฒนธัชพงศ์
ครู คศ.3
นางสาวอรอนงค์ เพชรอุราสินธุ์
ครู คศ.3
     
นางสาวธีรณี ติยศิริ
ครู คศ.2
นายศตพล วรไชย
ครู คศ.1

นางสาวเครือวัลย์ ราชวิชิต
ครู คศ.1

     
นายศราวุธ รัตนะ
ครู คศ.1
นางสาวศศิธร โมลา
ครู คศ.1
นางสาวเกียรติสุดา สรรเสริญ
ครูผู้ช่วย
     

นายวิกรานต์ ไพบูลย์กษาปน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกันต์ฤทัย ศิลารักษ์
ครูอัตราจ้าง