นางสมจิตต์ มาฆะสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
     
นางสาวธีรณี ติยศิริ
ครู คศ.2
นางสุภาพร วัฒนธัชพงศ์์
ครู คศ.2
นางสาวอรอนงค์ เพชรอุราสินธุ์
ครู คศ.2
     
นายณรงค์ฤทธิ์ สมนึก
ครู คศ.3
นายศตพล วรไชย
ครู คศ.1

นางสาวเกียรติสุดา สรรเสริญ
ครูผู้ช่วย

     
นายศราวุธ รัตนะ
ครู คศ.1
นางสาวศศิธร โมลา
ครู คศ.1
นางสาวเครือวัลย์ ราชวิชิต
ครู คศ.1
     

นายวิกรานต์ ไพบูลย์กษาปน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกันต์ฤทัย ศิลารักษ์
ครูอัตราจ้าง