นางเอกอนงค์ ลี้กุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
     
นางสาวผุสดี ผาสุขยืด
ครู คศ.3
นางสุนีรัตน์ เบญจมาศ
ครู คศ.3
นางกนกวรรณ เสือศิริ
ครู คศ.3
     
นางสาวเขมจิรัฎ ภัทร์จิโรจน์กุล
ครู คศ.2
นางสาวอริสา มงคลไพบูลย์สุข
ครู คศ.1
นางสาวหฤทัย ใจดี
ครู คศ.1
     
นางสาวอินทุกานต์ ประชุมชน
ครู คศ.1
นางสาวพิชญาดา สิงหเลิศ
ครู คศ.1
นายฐรวิชญ์ สุขญาณกิจ
ครู คศ.1
นายกิจจา กสิกรรม
ครู คศ.1
นางสาวณัฐพร พุ่มจันทร์
ครูผู้ช่วย
นางสาวจรัสนภา นามโคตร
ครูผู้ช่วย
นางสาวธนณัน แจ้งศรีสุข
ครูผู้ช่วย
     
นางสาวกนกวรรณ ใจภักดี
พนักงานราชการ
นางสาวศิริมา สัมฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง
     
นางสาวปิง หาน
ครูต่างชาติ
นางสาวพอนี่ เมเดน
ครูต่างชาติ