นายมาโนช บัวกลิ่น
ครผู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
     
นายวิริยะ สมสุภาพ
ครูผู้ช่วย
นางสาวลัดดาวัลย์ บ่อคุ้ม
ครูผู้ช่วย
นางสาวศรัณย์ศิญา สินนารถ
ครูอัตราจ้าง