นางสาวลัดดา ปัญญาโพธิ์
ครผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
     
นายเสถียรพงษ์ ชูสาย
ครูอัตราจ้าง