นางสาววราพัณณ์ สัมมาพิสิทธิ์
คร คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
     
นายทวีวัฒน์ เบญจมาศ
ครู คศ.3
ว่าที่ร.ต.หญิงจิราภา เชื้อเอี่ยม
ครู คศ.3
นายดิเรก หนูน้อย
ครู คศ.3
     
นายชัชนาถ ฉายาชวลิต
ครู คศ.1
นายทรงฤทธิ์ อามาตย์มนตรี
ครูผู้ช่วย
นายรุจน์ ลี้กุล
ครูอัตราจ้าง