นางเอ็นดู วงศ์พยัคฆ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
     
นางสาวกรองทิพย์ เพียรพิจิตร
ครู คศ.3
นางนันทนา เพียรพิจิตร
ครู คศ.3
นางสาวมาณี คุสิตา
ครู คศ.3
     
นางสาวนันทนา ดอกไม้
ครู คศ.2
นางสาวเยาวภา เอี่ยมกำแพง
ครู คศ.2
นางสาวมัสยา ลืนภูเขียว
ครู คศ.1
     
นายพงษกร บุญต่อ
ครู คศ.1
นายพสิษฐ์ธน พรมแดง
ครูผู้ช่วย
นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
ครูผู้ช่วย