นางเอ็นดู วงศ์พยัคฆ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
     
     
นางสาวมาณี คุสิตา
ครู คศ.2
นางสาวเยาวภา เอี่ยมกำแพง
ครู คศ.1
     
นายจิรพงศ์ คันธภูมิ
ครูผู้ช่วย
นายอัครพงศ์ สุจริต
ครูผู้ช่วย
นายศักดิ์ดา สุภาพ
พนักงานราชการ