นายกฤษณ์ วงคช
เจ้าหน้าที่งานเทคนิค
นายทศพร เดชกุญชร
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจิดาภา งามนวล
เจ้าพนักงานธุรการ
     
นางชลดา คงประเวช
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวกฤษณีย์ พันธุ์เสือ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นายวีระ สุวรรณเดช
พนักงานขับรถ
     
นายประมวล เจริญขำ
พนักงานขับรถ
นางวรณัฎฐ์ กาอุปมุง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย