นางสาวจิราวรรณ สิงหธรรม
พนักงานธุรการ
นางชลดา คงประเวช
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวปานเรขา หาผล
เจ้าหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือฯ
     
นางสาวอวยพร แท่นทอง
เจ้าหน้าที่วัดผล
นางสาวกฤษณีย์ พันธุ์เสือ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นายอรรคพันธ์ รัตนวงศ์ภักดิ์
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาฯ
     
นายกฤษณ์ วงคช
เจ้าหน้าที่งานเทคนิค