ว่าที่ร.ต.หญิงจิราภา เชื้อเอี่ยม
ครู คศ.3
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     

นางเอกอนงค์ ลี้กุล
ครู คศ.3
งานชุมนุม

นายทวีวัฒน์ เบญจมาศ
ครู คศ.3
งานลูกเสือ
นางสาวปัทมา วรรณวิสิทธิ์
ครู คศ.1
งานแนะแนว