ผู้บริหารโรงเรียนวังจันทร์วิทยา


Image

1. นายอุทัย รัตนพงศ์
(2523 - 2534)

Image

2. นายสมคิด สุทธิศรี
(2534 – 2542)

Image

3. นายสุพจน์ เบญจามฤต
(2542 - 2546)

Image

4. นายบุญเกิน ลอยแก้ว
(2546 - 2552)

Image

5.ดร.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล
(15 ธ.ค. 2552 - 15 พ.ย. 2558)

Image

6. นายธวัชชัย สุวรรณาคะ
(18 พ.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2559)

Image

7.ดร.ภิรมย์ ลี้กุล
(2 ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน)