ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

วิ สั ย ทั ศ น์
“ สร้างคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต มีระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม สู่มาตรฐานระดับสากล ”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษามัธยมศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย อย่างมีคุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
3. ส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทย
4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิต และอาชีพ สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
6. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักเรียนที่มีทักษะพิเศษให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพเพื่อมุ่งสู่ ความเป็นเลิศ
7. ส่งเสริม พัฒนา ให้นักเรียนสร้างนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และมีความสามารถในการสื่อสารได้
8. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
9. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
10. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
11. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ มีความสามารถในการแข่งขันด้านวิชาการระดับชาติ
2. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน
3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐาน ความเป็นไทย
4. ครู และ บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล
5. นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
6. นักเรียนมีทักษะพิเศษให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพเพื่อมุ่งสู่ ความเป็นเลิศ
7. นักเรียนสร้างนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และมีความสามารถในการสื่อสาร
8. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
9. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ใช้ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
10. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบ ตามหลักธรรมาภิบาล
11. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
มีวินัย แต่งกายดี มารยาทงาม สุขภาพดี มีความเป็นไทย
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ผู้เรียนมีวินัย
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
Image

รูปดวงจันทร์มีรัศมีครึ่งดวงอยู่เหนือตัว ว.จ.ว. อยู่ภายในดอกจันทร์

คติธรรมประจำโรงเรียน
ปญญา โลกสมิ ปตโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
สีประจำโรงเรียน
Image

เขียว – ขาว

เขียว หมายถึง ความเจริญงอกงาม ความสงบ
ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความสะอาด ความจริงใจ
อักษรย่อของโรงเรียน
ว.จ.ว.
ปรัชญาของโรงเรียน
“คิดได้ ทำได้ ใช้ปัญญา”
คำขวัญของโรงเรียน
“มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม”