ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน (อดีต - ปัจจุบัน)
Image

1. นายอุทัย รัตนพงศ์

Image

2. นายสมคิด สุทธิศรี

Image

3. นายสุพจน์ เบญจามฤต

Image

4. นายบุญเกิน ลอยแก้ว

ประวัติโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

โรงเรียนวังจันทร์วิทยาก่อตั้งเมื่อ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2523 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอวังจันทร์ แบบสหศึกษา สังกัดกรม สามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มเปิดการสอน ในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2523 โดยมี กำนันธวัชชัย ยืนหยัดชัย บริจาคที่ดินจำนวน 40 ไร่ 43.5 ตารางวา

Image

เริ่มแรกอาศัยเรียนที่ที่พักสงฆ์ชุมแสง โดยมี พระสำอางค์ พุทธสโร เจ้าอาวาสในขณะนั้นช่วย อุปการะ สถานที่เรียน มีนายอุทัย รัตนพงษ์ เป็นครูใหญ่คนแรกและเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ในปีการศึกษา 2532


เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้เปลี่ยนมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 และเมื่อปี พ.ศ. 2553 ได้เปลี่ยนมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จากอดีตถึงปัจจุบันโรงเรียนวังจันทร์วิทยามีผู้บริหารทั้งสิ้น 7 คน
1. นายอุทัย รัตนพงศ์
2. นายสมคิด สุทธิศรี
3. นายสุพจน์ เบญจามฤต
4. นายบุญเกิน ลอยแก้ว
5.ดร.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล
6. นายธวัชชัย สุวรรณาคะ
7.ดร.ภิรมย์ ลี้กุล (ปัจจุบัน)ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา


ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน (อดีต - ปัจจุบัน)
Image

5.ดร.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล

Image

6. นายธวัชชัย สุวรรณาคะ

Image

7.ดร.ภิรมย์ ลี้กุล (ปัจจุบัน)