เกียรติประวัติของโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ชื่อ       นามสกุล                ระดับรางวัล    ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา - รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 ผลงานระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขาส่งเสริทคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงศึกษาธิการ 2560
นายพัทรวุฒิ กันศิริ ระดับเขต รางวัลดีเด่น MOE AWARDS ประเภทบุคคล สาขาเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ - 2560
นางสาวอังครัตน์ วงษ์สวรรค์ - ข้าราชการครูดีเด่น " คุรุปูชนีย์ " ประจำปี 2560 - 2560
นางวิจิตต์ สุทธิ - ข้าราชการครูดีเด่น " คุรุปูชนีย์ " ประจำปี 2560 - 2560
สถานศึกษา - ผ่านการประเมินเป็น "ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานต้านยาเสพติดอย่างเป็นระบบ ตามวงจรการควบคุมคุณภาพ ( Deming Cycle ) P-D-C-A โรงเรียนเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการดีเด่นด้านการดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงโรงเรียนระดับดี ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการสถานศึกษาสีขาวฯ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนดีเด่น ด้านการส่งเสริมจริยธรรมรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในสถานศึกษา ประจำปี 2559 จัดการขยะในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 - 2559
นายธวัชชัย สุวรรณนาคะ - กรรมการตัดสิน ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนขนาดกลาง ( OBECAWARDS ) ประจำปี 2559 - 2559
ว่าที่ร้อยตรีประชา พรชัยกุล - ผู้จัดการทีมวอลเลย์เยาวชน กฟภ. (PEA) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ปีที่ 32 ประจำปี 2559 ได้รางวัลชนะเลิศ - 2559
นางสมัชญา ผุดผ่อง - กรรมการตัดสิน ประเภทรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนขนาดใหญ่ (OBECAWARDS) ประจำปี 2559 - 2559
เด็กหญิงณัฐรินญาพร บุญช่วย ระดับจังหวัด ชนะเลิศกีฬา เปตอง ประเภทคู่หญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ระยอง 2558
เด็กหญิงธิรดา สมศักดิ์ ,เด็กหญิงมัลลิกา ท้าวคำ ,เด็กหญิงชุติมา ภิรมย์ฤทธิ์ ระดับจังหวัด โครงงานวิทยาศาสตร์บูรณาการภาษาอังกฤษ (EIS) ประเภทการทดลอง ม.ต้น ระดับเหรียญทอง อบจ.ระยอง และกลุ่ม ร.ร.เครือข่าย EIS จังหวัดระยอง 2558
เด็กหญิงพุธิตา ตบแต่ง ระดับจังหวัด ชนะเลิศกีฬา เปตอง ประเภทคู่หญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ระยอง 2558
สถานศึกษา ระดับประเทศ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 2557
สถานศึกษา ระดับประเทศ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2557
สถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่ โรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพอเพียงดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 2557