เกียรติประวัติของโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ชื่อ       นามสกุล                ระดับรางวัล    ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี
ดร.ภิรมย์ ลี้กุล - รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560 (Princess Maha Chakri Award) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2560
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา - "Best Practice" ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และจัดนิทรรศการร่วมแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการขยะ โรงเรียนปลอดขยะ (OBEC ZERO WASTE SCHOOL) ในระดับภูมิภาค สพท 18 2560
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา - "Best Practice" การบริหารจัดการขยะ โรงเรียนปลอดขยะ (OBEC ZERO WASTE SCHOOL) โรงเรียนที่มีความโดดเด่น ด้านการนำขยะไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน สพท 18 2560
ดร.ภิรมย์ ลี้กุล - กรรมการตัดสิน ประเภท ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนขนาดกลาง รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARS) และ BEST PRACTICES สพท 18 2560
นางสาวธมลวรรณ วุฒิมาก - รางวัลระดับเหรียญทอง ประเภทด้านนวัตกรรม (ม.ต้น) สพท 18 2560
นางสาวเบญจรัตน์ บุญประเสริฐ - รางวัลระดับเหรียญทอง ประเภทด้านนวัตกรรม (ม.ต้น) โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (ระยอง) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) สพท 18 2560
นางณัฐชนาภัทร เจียมศีริ - รางวัลระดับเหรียญทอง ประเภทด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (ระยอง) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) สพท 18 2560
นายจิรพล คำต่อตั้ง - รางวัลระดับเหรียญเงิน ประเภทด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (ระยอง) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) สพท 18 2560
นางสาวศิริกมล บุญสนอง - รางวัลระดับเหรียญเงิน ประเภทด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (ระยอง) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) สพท 18 2560
นางสาวรุ่งทิพย์ ยุ่นประยงค์ - รางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยม (ม.ต้น) โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (ระยอง) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) สพท 18 2560
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา - รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 ผลงานระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขาส่งเสริทคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงศึกษาธิการ 2560
นายภัทรวุฒิ กันศิริ ระดับเขต รางวัลดีเด่น MOE AWARDS ประเภทบุคคล สาขาเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ - 2560
นางสาวอังครัตน์ วงษ์สวรรค์ - ข้าราชการครูดีเด่น " คุรุปูชนีย์ " ประจำปี 2560 - 2560
นางวิจิตต์ สุทธิ - ข้าราชการครูดีเด่น " คุรุปูชนีย์ " ประจำปี 2560 - 2560
สถานศึกษา - ผ่านการประเมินเป็น "ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานต้านยาเสพติดอย่างเป็นระบบ ตามวงจรการควบคุมคุณภาพ ( Deming Cycle ) P-D-C-A โรงเรียนเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการดีเด่นด้านการดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงโรงเรียนระดับดี ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการสถานศึกษาสีขาวฯ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนดีเด่น ด้านการส่งเสริมจริยธรรมรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในสถานศึกษา ประจำปี 2559 จัดการขยะในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 - 2559
นายธวัชชัย สุวรรณนาคะ - กรรมการตัดสิน ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนขนาดกลาง ( OBECAWARDS ) ประจำปี 2559 - 2559
ว่าที่ร้อยตรีประชา พรชัยกุล - ผู้จัดการทีมวอลเลย์เยาวชน กฟภ. (PEA) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ปีที่ 32 ประจำปี 2559 ได้รางวัลชนะเลิศ - 2559
นางสมัชญา ผุดผ่อง - กรรมการตัดสิน ประเภทรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนขนาดใหญ่ (OBECAWARDS) ประจำปี 2559 - 2559
เด็กหญิงณัฐรินญาพร บุญช่วย ระดับจังหวัด ชนะเลิศกีฬา เปตอง ประเภทคู่หญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ระยอง 2558
เด็กหญิงธิรดา สมศักดิ์ ,เด็กหญิงมัลลิกา ท้าวคำ ,เด็กหญิงชุติมา ภิรมย์ฤทธิ์ ระดับจังหวัด โครงงานวิทยาศาสตร์บูรณาการภาษาอังกฤษ (EIS) ประเภทการทดลอง ม.ต้น ระดับเหรียญทอง อบจ.ระยอง และกลุ่ม ร.ร.เครือข่าย EIS จังหวัดระยอง 2558
เด็กหญิงพุธิตา ตบแต่ง ระดับจังหวัด ชนะเลิศกีฬา เปตอง ประเภทคู่หญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ระยอง 2558
สถานศึกษา ระดับประเทศ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 2557
สถานศึกษา ระดับประเทศ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2557
สถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่ โรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพอเพียงดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 2557