ประวัติโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)
ประวัติและการพัฒนาโดยย่อ  
สถานที่ตั้งและอาคารสถานที่  
ทำเนียบผู้บริหาร  
สัญลักษณ์ สี คติธรรม อักษรย่อ ปรัชญาและคำขวัญประจำโรงเรียน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
เกียรติประวัติของโรงเรียน  
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวังจันทร์วิทยา  
แผนที่โรงเรียน  
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน