เกียรติประวัติของโรงเรียน
 
 
  1. รางวัลสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่น  จากกรมการศาสนา  ปีการศึกษา 2542 
  2. รางวัลชมเชย สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ปีการศึกษา  2543 - 2545 ระดับเขตการศึกษา 12
  3. รางวัลชนะเลิศ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน  เพื่อต่อต้านยาเสพติด   จังหวัดระยองปีงบประมาณ  2544   กรมสามัญศึกษา
  4. ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น  กรมสามัญศึกษา  ปีการศึกษา  2544   
  5. รางวัลโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น  เขตการศึกษา  12  ปีการศึกษา  2545 
  6. รางวัลมาตรฐานดีเด่น  ด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  สามัญศึกษาจังหวัดระยอง ปีการศึกษา  2545                                         
  7. รางวัลมาตรฐานดีเด่น  ด้านการดำเนินงานระบบดูแล   ช่วยเหลือนักเรียน  สามัญศึกษาจังหวัดระยอง   ปีการศึกษา  2545                            
  8. รางวัลมาตรฐานดีเด่นด้านการดำเนินงานสมัชชานักเรียน สามัญศึกษาจังหวัดระยอง    ปีการศึกษา  2545 
  9. รางวัลดีเด่นโครงการยุวชนต้านภัยยาเสพติดในการขยายเครือข่ายการปฏิเสธยาเสพติด  จากกองทัพบก   ปีการศึกษา   2545
  10. ครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้รับการคัดเลือกเป็นครูต้นแบบ กระทรวงศึกษา  จำนวน  4  คน ครูแกนนำจำนวน  29  คน   ปีการศึกษา  2545
  11. รางวัลชมเชยโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องกระดาษสวยรวยประโยชน์ระดับประเทศ  ปีการศึกษา  2544  
 

12. เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( SIS ) กับมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา  2546 

  13. ประกาศเกียรติคุณที่ได้พัฒนาโรงเรียนตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาด้วยนวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาต้น  จากสถานบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
       กระทรวงศึกษาธิการ                          
 

14. ประกาศเกียรติคุณ  เป็นสถานศึกษาต้นแบบ ตามที่ อ.ก.ค. กรมสามัญศึกษากำหนด  ปีการศึกษา  2545

  15. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม  ระดับจังหวัดจากกรมอนามัย  โดยศูนย์อนามัยที่  3   ปีการศึกษา  2546
  16. โรงเรียนมาตรฐานส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจากเครือเคมีภัณฑ์   ซิเมนต์ไทย   ( CCC )  ปีการศึกษา  2546
  17. โรงเรียนเครือข่ายโครงการพัฒนารูปแบบการขยายเครือข่ายการปฏิรูปการเรียนรู้    เพื่อพัฒนาคุณภาพ   ผู้เรียน เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
       โรงเรียนสู่มาตรฐานชาติ  จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ปีการศึกษา  2546
 
   
 
 

18. ได้รับยกย่องให้เป็นสถานศึกษาดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการในการคัดเลือกสถานศึกษา  ที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือ
       นักเรียนตาม  โครงการสานสายใยครูและศิษย์ ปีการศึกษา 2546 จากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  19. ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในฝัน  ตามโครงการ๑ อำเภอ ๑โรงเรียนในฝัน  ปีการศึกษา 2546
 

20. สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน   ขนาดกลาง  ประจำปีการศึกษา 2546

 

21. ครูต้นแบบ สพท.ระยอง เขต 2  จำนวน 19  คน  ครูแกนนำ สพท.ระยองเขต 2  จำนวน  7  คน ปีการศึกษา  2546

 

22. โรงเรียนมาตรฐานส่งเสริมสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (CCC)  ปีการศึกษา    2547

 

23. ครูเหรียญทองยอดเยี่ยมประเภทผู้บริหาร  จำนวน 2  คนและครูเหรียญทองจำนวน 26  คน

 

24. ชนะเลิศกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านสู่การเรียนรู้   สพท. รยอง  เขต  2  ปีการศึกษา   2547

 

25. โรงเรียนสุขภาพดี  ระดับดี   สพท. ระยอง  เขต  2  ปีการศึกษา  2547

 

26. โรงเรียนผู้นำในการปฏิรูปการศึกษา สพท. ระยอง เขต  2  ปีการศึกษา   2547

 

27. รางวัลโรงเรียนมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด  (QAD)   ปีการศึกษา   2547   สภากาชาดไทย

 

28. รางวัลเหรียญทองประเภท  วงเครื่องสายผสม  ระดับมัธยมศึกษา  ในการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก    ครั้งที่  25

 

29. รางวัลผู้ปฎิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน ที่มีผลงานดีเด่น  ( ส.บ.ม.ท. )   ปีการศึกษา  2547

 

30 โรงเรียนมาตรฐานส่งเสริมสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (CCC)  ปีการศึกษา    2548

 

31. รางวัลสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมดีเด่นเพื่อเสริมอาชีพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีการศึกษา   2548 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
       ขั้นพื้นฐาน

  32. โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน   ปีการศึกษา   2548   กระทรวงศึกษาธิการ
  33. รางวัลห้องสมุดยอดเยี่ยม  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ปีการศึกษา  2549  สพท. ระยอง  2
 

34. รางวัลโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม ประจำปี 2549 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

35. รางวัลห้องสมุดโรงเรียนยอดเยี่ยม  ประจำปี 2549 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

36. ได้รับคัดเลือกเป็นโครงงานสุขภาพชมรมเด็กไทยทำได้  ระดับดี ประจำปี 2551 กรมอนามัย
37. รางวัลผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2551  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
38. รางวัลชมเชยตามโครงการ โรงเรียนสีเขียว โรงเรียนเทคโนโลยีสะอาด ประจำปี 2552  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
39. รางวัลโรงเรียนมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ปีการศึกษา 2548 – 2552 ของสภากาชาดไทย
40. เด็กหญิงพิรญาณ์  คำดี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคตะวันออก วันที่ 19 มกราคม 2554
41. ผ่านการติดตามประเมินการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานจากกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2554
42. ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง สมัยที่ 3 ปีการศึกษา 2554
43. โล่เกียรติยศโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น ในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
44. โล่เกียรติยศให้การสนับสนุนโครงการรวมพลังเครือข่ายประชาชนต่อต้านการทุจริต จังหวัดระยอง ประจำปี 2554 ของสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
45. เป็นสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนด้านการ “จัดการองค์ความรู้” ในโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
46. ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสมศ. ในวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2554
47. โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเป็นโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2555 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
48. โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเป็นศูนย์พระมหาชนกของชุมชน
49. โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2554 “รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
50. สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศมอบโล่เกียรติคุณให้แก่โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จังหวัด
ระยอง ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
51. โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2556
52. โรงเรียนได้รับรางวัลต้นแบบสถานศึกษาพอเพียงดีเด่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปีงบประมาณ 2556
53. โรงเรียนได้รับรางวัลอันดับดีเยี่ยมประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่การประกวด Best Practice ในงาน “มหกรรมวิชาการ สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา”
54. โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนระดับเพชรในโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด
55. โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบรักการอ่านดีเด่น ประจำปี 2556
56. โรงเรียนได้รับโล่เกียรติคุณในการสนับสนุนพื้นที่กิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้เข้าร่วม PTT Group Energy Plus3 “พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไกลสู่อนาคต”
57. โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จังหวัดระยอง ประจำปี 2557 ประเภท สมาคมองค์กรมูลนิธิสถาบันและหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
58. โรงเรียนได้รับรางวัลที่ 2 ในการแข่งขันประกวด “พูดจาภาษาระยอง” ระดับมัธยมศึกษา งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง ประจำปี 2556
59. โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันประกวด “ร้องเพลงพระราชนิพนธ์”
งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง ประจำปี 2556
           
รางวัลเกียรติยศครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
           - ด้านผู้บริหาร
           1.  ดร.สุกิจ  โพธิ์ศิริกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสานศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2554
           2.  ดร.สุกิจ  โพธิ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ ด้านการศึกษา (รางวัลระดับชาติ)
           3.  ดร.สุกิจ  โพธิ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น
           4.  ดร.สุกิจ  โพธิ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2555 จากคุรุสภา
           5.  ดร.สุกิจ  โพธิ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2554 “รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
           6.  ดร.สุกิจ  โพธิ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป เช่น
เป็นวิทยากรการอบรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพด้วยกระบวนการ MTD (Management Training Development) เป็นวิทยากรการอบรมทักษะกระบวนการคิด กลุ่มโรงเรียนไทยรัฐฯ เป็นวิทยากรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา ฯลฯ
           7.  ดร.สุกิจ  โพธิ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นคณะทำงานระดับชาติหลายคณะ เช่น
คณะทำงานรับผิดชอบการตรวจราชการ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เป็นคณะอนุกรรมการการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนจรรยาบรรณของวิชาชีพ และพัฒนาวิชาชีพ พ.ศ. 2553 ของคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ
           8.  ดร.สุกิจ  โพธิ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมสนทนาในรายการสดทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี “บ่ายนี้มีคำตอบ” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 13.30 น. โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และนายสัจธร  วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรสนทนาร่วมในรายการ 
           9. ดร.สุกิจ  โพธิ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี 2556 จากคุรุสภา

           - ด้านรองผู้บริหาร

 1. รางวัลเชิดชูเกียรติ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจาปี 2557 ประเภทผู้บริหารโรงเรียน ดังนี้
  1.1 ว่าที่ร้อยตรีประชา  พรชัยกุล
  1.2 นางสมัชญา  ผุดผ่อง
  1.3 นายสิงหา  รักษาธรรม
 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC  AWARDS) ปี 2556 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
  2.1 นางสมัชญา  ผุดผ่อง

          - ด้านครูผู้สอน
              1.  รางวัลเชิดชูเกียรติรางวัลเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2556  ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา จากคุรุสภา เนื่องในงานวันครู 16 มกราคม 2556  ณ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” ดังนี้
                1.1  นางวิจิตต์  สุทธิ
                1.2  นางสุวรรณา  วงศ์นาค
                1.3  นายวิทยา  รัตนอร่าม
                1.4  นางกนกวรรณ  เสือศิริ
                1.5  นางอรอนงค์  เพชรอุราสินธุ์
                1.6  นางสาวกรรณิการ์  ดาวธง
                1.7  นายทวีวัฒน์  เบญจมาศ
                1.8  นางสมหมาย  ไชยวิศาล
                1.9  นายณรงค์ฤทธิ์  สมนึก
                1.10 นางสาวมาณี  คุสิตา
                1.11 นางสาวทิพย์วรรณ  ทัพกรุง
                1.12 นางสาวกรองทิพย์  เพียรพิจิตร
                1.13 นางนันทนา  เพียรพิจิตร

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2556

  1. นายภัทรวุฒิ  กันศิริ

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติของศูนย์พัฒนาชีวิตครู

ระดับภาคกลาง ประเภทสื่อนวัตกรรม

  1. นางอัจฉนา  มุลิ

ระดับจังหวัด  ประเภทสื่อนวัตกรรม

  1. นางอัจฉนา  มุลิ
  2. นางสาวกรองทิพย์  เพียรพิจิตร

รางวัลครูยอดเยี่ยมเหรียญทอง ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดังนี้
               1. นางกนกวรรณ  เสือศิริ
                                        
รางวัลครูยอดเยี่ยมเหรียญเงิน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ดังนี้
              1.  นางสาวพิมพ์สิริ  เจริญกิจ
              2. นางทิพวัลย์  ศรีภัคดี

รางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจาปี 2557
           1. นายภัทรวุฒิ  กันศิริ
               2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภา  เชื้อเอี่ยม
               3. นางสาวปราณี  ขันที
               4. นางสาวอรนุช  แซ่ตั้ง
               5. นางสาวธีรณี  ติยะศิริ
               6. นางสาวพวงผกา  แซ่ตั๊น
               7. นายจิรพล  คำต่อตั้ง

 

รางวัลเกียรติยศของนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
           1. สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2 ณ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”วันที่ 7  ตุลาคม 2556 เป็นตัวแทนสหวิทยาเขต ระยอง 2 เข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63  ในวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2556 จำนวน 22 รายการ

 
 
 
 
ปรับปรุงล่าสุด 16/01/2557