ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลระบบสารสนเทศ

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด: 1041 คน

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
1. ความทันสมัยของข้อมูล
ดีมาก
60%
ดี
35%
พอใช้
5%
น้อย
0%
ควรปรับปรุง
0%

2. ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล
ดีมาก
65%
ดี
33%
พอใช้
2%
น้อย
0%
ควรปรับปรุง
0%

3. ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
ดีมาก
62%
ดี
35%
พอใช้
0%
น้อย
0%
ควรปรับปรุง
0%

4. ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
ดีมาก
71%
ดี
28%
พอใช้
1%
น้อย
0%
ควรปรับปรุง
0%

5. ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่
ดีมาก
74%
ดี
23%
พอใช้
3%
น้อย
0%
ควรปรับปรุง
0%

6. รูปแบบและวิธีการบันทึกข้อมูล
ดีมาก
72%
ดี
25%
พอใช้
3%
น้อย
0%
ควรปรับปรุง
0%

7. รูปแบบและวิธีการแก้ไขข้อมูล
ดีมาก
63%
ดี
35%
พอใช้
2%
น้อย
0%
ควรปรับปรุง
100%

8. รูปแบบและวิธีการสืบค้นข้อมูล
ดีมาก
75%
ดี
23%
พอใช้
2%
น้อย
0%
ควรปรับปรุง
0%

9. รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
ดีมาก
77%
ดี
20%
พอใช้
3%
น้อย
0%
ควรปรับปรุง
0%

10. ความเห็นโดยรวมในเรื่องคุณภาพและประโยชน์ที่ได้รับจากระบบนี้
ดีมาก
79%
ดี
30%
พอใช้
1%
น้อย
0%
ควรปรับปรุง
0%

แบบประเมิน