แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลระบบสารสนเทศ

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ :                     ชาย       หญิง
ประเภทบุคลากร :  นักเรียน       ครู       ผู้ปกครอง       ผู้บริหาร

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
# รายการ ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก ดี พอใช้ น้อย ควรปรับปรุง
1 ความทันสมัยของข้อมูล
2 ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล
3 ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
4 ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
5 ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่
6 รูปแบบและวิธีการบันทึกข้อมูล
7 รูปแบบและวิธีการแก้ไขข้อมูล
8 รูปแบบและวิธีการสืบค้นข้อมูล
9 รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
10 ความเห็นโดยรวมในเรื่องคุณภาพและประโยชน์ที่ได้รับจากระบบนี้
ผลการประเมิน