home page about us portfolio projects news contacts

ช่วงชั้นที่ 3 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บครูตั้ม_เทคโนดอดคอม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
ง20201 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1
ง20204 งานเอนิเมชั่นเบื้องต้น ม.2B
ง33101 งานคอมพิวเตอร์กราฟิก ม.3
ข่าวประกาศ
ช่วงนี้ใกล้ถึงเทศกาลของการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 กันแล้ว ซึ่งนักเรียนสามารถไปตรวจสอบ ตารางการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 กันได้แล้วที่บริเวณหน้าห้องฝ่ายทะเบียน - วัดผล| more
ช่วงชั้นที่ 4
ง40204 การแต่งภาพด้วยโปรแกรมฯ ม.6

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน นักเรียนสามารถติดตาชมภาพกิจกรรม
ของโรงเรียนได้จาก www.wangchan.ac.th
view larger view larger
ห้องเรียน E - Class Room 1
ห้องเรียน E - Class Room 2
ห้องเรียน E - Class Room 3
ห้องเรียน E - Class Room 4
ห้องเรียน E - Class Room 5
นำเสนอผลงานนักเรียน ภาคเรียน1/53
ผลงานนักเรียนวิชา ง20201 (ม.1)
ผลงานนักเรียนวิชา ง20204 (ม.2B)
ผลงานนักเรียนวิชา ง33101 (ม.3)
ผลงานนักเรียนวิชา ง40204 (ม.6/1-2)
| more
view larger view all
HOME | ABOUT US | PORTFOLIO | PROJECTS | NEWS | SUPPORT | CONTACTS
Design by Kru_tamriss Wangchanwittaya School