WANGCHAN MODEL
W = Whole Data
A = Analysis
N = Nice Plan
G = Good Working
C > = Check
H
A = Action
N = New Information
 

   
C+H = Check การตรวจสอบ ติดตาม กำกับ
   
  Check คือ การตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม กำกับ และประเมินผลปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไข ปรับปรุง พัฒนากระบวนการทำงานให้ไปสู่เป้าหมายโดยการตรวจสอบนั้นต้องวิเคราะห์ได้ว่าปัญหาในการดำเนินงานจะต้องเพิ่ม ปัจจัยเสริมในส่วนใด บางครั้งอาจพบว่าขั้นตอน การปฏิบัติงานมากเกินไปทำให้การดำเนินงานล่าช้า จึงต้องลดทอนขั้นตอนการทำงานลง โดยกระบวนการตรวจสอบนี้อาศัยหลักการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ทีมงานที่รับผิดชอบในแต่ละภารกิจได้ปรึกษาหารือร่วมกัน มีการตรวจสอบจากเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ มีเครื่องมือ ที่เชื่อถือได้ และมีเกณฑ์การตรวจสอบที่ชัดเจน