ฝ่ายวิชาการ

รูปแบบ การจัดการเรียนรู้ OLA

การพัฒนาสมรรรถนะครู และ ผู้เรียน เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ใช้รูปแบบ การจัดการเรียนรู้ OLA